Biuro Rekrutacji, Programów i Jakości Kształcenia

Biuro Rekrutacji, Programów i Jakości Kształcenia prowadzi sprawy związane z nadzorem i koordynacją procesu dydaktycznego, procesu naboru na studia oraz zapewnieniem wysokiej jakości kształcenia, a także współpracuje z samorządem studentów i organizacjami studenckimi.

Biuro Rekrutacji, Programów i Jakości Kształcenia podlega Prorektorowi ds. Dydaktycznych i Studenckich


dr hab. inż. Sylwester Tabor, prof. UR

       al. Mickiewicza 21, 31-120 Kraków,   pokój 121a
       +48 12 662 42 74
      +48 12 633 62 45
       recstud@urk.edu.pl   przyjęcia stron:

   wtorek: 10.00 - 12.00
   czwartek: 8.00 - 10.00


Kompetencje Prorektora ds. Dydaktycznych i Studenckich

 1. nadzór nad realizacją planów i programów studiów, gromadzenie dokumentacji dydaktycznej i sprawozdawczość w tym zakresie;
 2. nadzór nad modernizacją programów studiów;
 3. inspirowanie rozwoju kształcenia w zakresie nowych kierunków studiów;
 4. nadzór nad działalnością studiów podyplomowych i innych form kształcenia;
 5. inspirowanie działań zmierzających do zapewnienia wysokiej jakości kształcenia;
 6. nadzór nad funkcjonowaniem systemu jakości kształcenia;
 7. nadzór nad sprawami związanymi z akredytacją studiów;
 8. nadzór nad rekrutacją kandydatów na studia;
 9. przygotowywanie projektu organizacji roku akademickiego;
 10. zatwierdzanie i nadzór nad rozliczaniem rocznego wymiaru zajęć dydaktycznych nauczycieli akademickich oraz innych należności za działalność dydaktyczną;
 11. nadzór nad organizacją praktyk studenckich krajowych i zagranicznych;
 12. nadzór nad działaniami w zakresie:
 • przygotowywania i organizowania pobytu zagranicznych grup studenckich,
 • prowadzenia dokumentacji dotyczącej wymiany zagranicznej studentów i doktorantów Uczelni oraz cudzoziemców i stażystów obcokrajowców,
 • organizowania i koordynacji zagranicznych wyjazdów studentów i pracowników Uczelni w celach dydaktycznych;

   13. nadzór i koordynacja funkcjonowania Uniwersyteckiego Systemu Obsługi Studiów (USOS) we współpracy z Działem Informatyki;
   14. opracowywanie sprawozdań i informacji w zakresie prowadzonych zadań dla GUS-u i POL-onu.

Prorektor ds. Dydaktycznych i Studenckich koordynuje współpracę jednostek z Centrum Administracyjnego Wsparcia Projektów w zakresie inspirowania, organizowania i zarządzania innowacyjnymi projektami dydaktycznymi, szczególnie w zakresie umiędzynarodowienia kształcenia;

W ramach organizacji systemu pomosy materialnej dla studentów i doktorantów do zakresu zadań prorektora ds. Dydaktycznych i Studenckich należy:

 • dysponowanie środkami funduszu stypendialnego dla studentów i doktorantów, z uwzględnieniem uprawnień organów samorządu studentów i samorządu doktorantów;
 • dysponowanie środkami funduszu przeznaczonego na stwarzanie osobom niepełnosprawnym warunków do pełnego udziału w procesie kształcenia i w badaniach naukowych;
 • nadzór nad gospodarką obiektami i innym mieniem Uczelni użytkowanym przez studentów;
 • współpraca z samorządem studentów i i samorządem doktorantów oraz z innymi organizacjami studenckimi i doktoranckimi;
 • nadzór nad działalnością agend studenckich.

Prorektor ds. Dydaktycznych i Studenckich sprawuje nadzór nad następującymi jednostkami ogólnouczelnianymi:

 1. Studium Wychowania Fizycznego;
 2. Studium Języków Obcych;
 3. Studium MBA;
 4. Centrum Kultury i Kształcenia Ustawicznego;
 5. Zespół Domów Studenckich;
 6. Uniwersyteckie Centrum Medycyny Weterynaryjnej.

 

Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Uniwersytet Rolniczy w Krakowie
al. Mickiewicza 21
31-120
Kraków
rector[a]urk.edu.pl
12 662 42 51
12 633 62 45
NIP: 675 000 21 18
REGON: 000001815
ESP: /URKRAKOW/skrytka
© 2019 Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Projekt i wykonanie strony: Dział Informatyki URK
Redaktor strony: Iwona Fijałkowska